Tap av biologisk mangfold

Det er i dag mange trusler mot det biologiske mangfoldet : Tap av leveområder. Den store befolkningsøkningen på jorda de siste årene har ført til at stadig større deler av de naturlige økosystemene har blitt tatt i bruk til menneskelige formål. Byene i verden vokser og blir stadig større. Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer.

I Norge dør arter ut og naturtyper blir borte. Naturen gir oss produkter .

Hvorfor mister vi naturmangfold? Hva skjer når arter dør? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold ? Eksport av arter til økosystemer utenfor deres naturlige leveområder – enten bevisst eller som en indirekte følge av økt handel og kommuniksajon. Overbeskatning av arter. Kartlegging av biologiske.

Trusler mot det biologiske. Bufret Lignende Klimaendringer og tap av biologisk mangfold blir karakterisert som de to største truslene mot livet på jorda slik vi kjenner det.

De kan også påvirke hverandre: Klimaendringer gir raskere artstap, mens tap av naturmangfol for eksempel gjennom avskoging, kan påvirke karbonsyklusen. Klimakonvensjonen og konvensjonen . Forurensning, overhøsting, fremmede arter og klimaendringer gir også tap av naturmangfold. Avskoging, drenering, gjengroing, oppdyrking,. Mangfold som er rent menneskeskapt – som . Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte.

I alt 1land og EU har signert avtalen. Foto: Anne Elisabeth Scheen. Statssekretær Lars Andreas Lunde møter over 1ministere fra ulike lan i Cancún i Mexico, for å diskutere hva som kan gjøres for å snu den negative utviklingen. Rydding av nytt jordbruksland har ført til massivt tap av biologisk mangfold.

I havet er svært mange fiskearter de siste år truet av overfiske, noe som igjen skader koraller, . Biologisk mangfold er alle de levende organismene som finnes på jorda. Det finnes mange millioner arter og innenfor hver art er den en uendelig variasjon. Akkurat som det er milliarder mennesker og ingen av oss er like. Hele tiden dør arter ut og nye oppstår.

En film som viser hvor viktig biomangfold er, hva som gjør at biomangfoldet i verden minker og hvordan. Det ble også enighet om å legge om uheldige subsidier som bidrar til tap av biologisk mangfold og om å bruke økosystemer i kampen mot klimaendringer. Se alle de internasjonale målene for biologisk mangfold.

På bakgrunn av disse globale målene skulle hvert land bestemme seg for egne nasjonale mål i og utvikle . Den nordlige halvkulen kan bli hardt rammet av klimaendringene, og også Norge vil merke . FNs klimapanel slått fast. I presentasjonen skal vi forklare begrepet bærekraftig utvikling og føre -var-prinsippet i forbindelse med temaet. I tillegg skal man forklare bakgrunnen til hvorfor bærekraftig utvikling er viktig i forbindelse med temaet. Spørsmålet mitt er da, . To av målene, og , handler direkte om bevaring av naturmangfold.

Derfor er det av stor betydning at NINA gis anledning til forskning og fordypning omkring virkemidlene som kan benyttes for å redusere tapet av biologisk mangfold. Tap av biologisk mangfold er sammen med klimaendringer regnet som de to store miljøutfordringene i vår tid. Skal en lykkes i arbeidet med å hindre tap av . Flere arter som finnes i Norge, er utryddet eller sterkt truet ellers i Europa. For andre arter er Norge et marginalområde, og de norske bestandene kan ofte skille seg genetisk fra bestander der arten har sin -hovedutbredelse.

Det biologiske mangfoldet forsvinner. Så mye som prosent av det plantegenetiske mangfoldet i landbruket gikk tapt de siste hundre årene. Nærmere halvparten av den genetiske.

Vestre Toten kommune kan ødelegge verdifull slåtteeng med utryddningstruede arter, sier Rune Aanderaa i SABIMA.