Tjeldbergodden settefisk

Siste års resultater med postsmolt. Kvalitet og fiskevelferd sterkt forbedret i . Eigarane skyt inn meir pengar i. Selskapsform, Privat aksjeselskap. Tjeldbergodden Settefisk.

Størrelsen på storsmolt iht etterspørsel (fra eller sykluser på land). God tilvekst på full salinitet, typisk gram til . Please fill out all fields! Måsøval Fiskeoppdrett, Refsnes Laks og More Innovation. I tillegg bruker Salmar Settefisk AS spillvarme fra Bioparken i . Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur.

TJELDBERGODDEN SETTEFISK AS. Investering i andre selskaper som driver virksomhet knyttet til oppdrett av fisk, og dertil hørende virksomhet. Firmanavn: Njord Salmon AS. Grieg Seafood Finnmark S (mill. inntil kg, RAS brakkvann).

Denne blir fôret fram i oppvarma sjøvann før levering til matfiskanlegg. Settefisk – fiskerinæring, laks, lakseoppdrett, akvakultur, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettere, oppdrett, oppdrettsanlegg, fisk – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Anleggets fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet om . Men produksjon av slike store laksesmolt som driftsleder Michael Fülberth her holder, skal i år sørge for positive tall. Foto: Ole Morten Melgård les mer . Den billigste energien er den du slipper å produsere.

TEKSET har som mål å etablere seg som en årlig møteplass for settefisknæringen, med fokus på erfaringsutveksling, meningsdeling og nettverksbygging. Hensikten med tiltaket er utbygging av settefiskanlegg i Kjørsvikbugen, Aure kommune. Det er i det videre også beskrevet et alternativt område for dumping av masser. Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedtar å endre tillatelse etter forurensningsloven for.

Endringene består i at tillatelsen gjøres gjeldende også for arten berggylte, samt at ansvarlig enhet endres fra. Kunden har god erfaring med Wedeco UV fra før. Pengane går til å planlegge utbygging av anlegget.

Blir investeringa vedteken. Vi har konsesjon på millioner stor settefisk. Men det er en ubehagelig sak som vi ikke ønsker å oppleve, sier Skjennum. Ifølge Skjennum er det tatt prøver av hele anlegget. Vi venter på endelig bekreftelse om det er smitte, sier han.

Clean power AS utreder moglegheit for å kunne utnytte ledig kapasitet på kjølevatnet i Biopark til straumproduksjon, som vil kunne gi leigetakarane i. Bioparken tilgang til “kortreist” straum og bidra til at alt kjølevatn blir nytta. Dispensasjonsordning for stor settefisk. Dette fører til at vi kan levere større settefisk på kortere ti og gir oss mulighet til å levere på de gunstigste tidene av året.

Vi sparer dessuten store in- vesteringskostnader på å ta utgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Formål, Type, Art, Kapasitet, Enhet. Kommersiell, Settefisk , Rognkjeks (felles).

Til slutt hadde vi samtaler og befaring på Salamar sitt settfiskeanlegg i Kjørsvikbugen. Både Møreforsking og Aure .