Ulike former for arealbruk i norge

Likevel har menneskelig påvirkning gjennom bosetting, samferdsel og intensivt jord- og skogbruk satt sitt preg på storparten av arealene i Norge. Prosentvis fordeling av ulike arealkategorier. Ut fra diagrammet kan vi få inntrykk av at Norge har uendelige mengder natur i forhold til de bebygde og . Natur- og kulturlandskap.

Geologiske prosesser og vekslende klimaforhold. Ressursbruk, næringsirksomhet, bosetning.

Skala rangert etter lpåvirket landskap. Fjellandskap, naturlandskap. Hedmark har mest bebygd areal, mens Oslo har størst andel bebygd areal. Av det bebygde arealet er det veg som beslaglegger mest plass. Arealbruk og arealressurser.

Dokumentasjon av metode. Arbeidet med metodeutvikling er. Datasettene som inngår i det endelige hierarkiet er basert på mange ulike grunnlagskart som . Norge er unik i kystsonesammenheng, med lang kystlinje, stort mangfold av naturtyper og arter, og særegne landskapstyper av høy internasjonal verdi.

Den sentrale interessekonflikten stod mellom a) ulike former for næringsutvikling som taretråling, oppdrett og industri, b) ekspansjon av byer og tettsteder, og c) bevaring . Skoggrensa i Norge – indikator på endringer i klima og arealbruk ? I mange deler av verden, f. Alpene og i Norge , har tregrensa i lang tid vært påvirket av ulike former av menneskelig aktivitet (beite, slått, avvirkning). Svenske tregrenser har bare i. Indre differensiering brukes om arealbruken i byer og bystrukturen, der ulike typer bebyggelse er atskilt ut fra form og funksjon. For eksempel finnes industri i bestemte soner og sektorer, ofte inndelt etter sosial lagdeling i byens befolkning og ulike boligformersom villabebyggelse og blokker. Gi en karakteristikk av . Kulturlandskapet omfatter et vidt spekter av menneskelig påvirkning, fra jeger- og samlerkulturers lite kulturpåvirka områder, via beitelandskap og jordbrukslandskap til bylandskaper som nesten i sin helhet er menneskeverk.

Denne artikkelen handler om ulike typer kulturlandskap i Norge. Start studying Landskap og arealbruk – GEOGRAFI – Kap. Eksempler på ulike landskaper og steder med ulik grad av menneskelig påvirkning (fra liten til høy grad).

Dyrkningsbruk er basert på intensiv utnytting av dyrket jor med mekaniserte og spesialiserte driftsformer og stor kapitalinnsats. Vi bruker naturen vår, både i form av fiske, skogbruk, friluftsaktiviteter og ulike former for arealbruk. Det betyr for eksempel at det innenfor naturreservater kan være et mål å oppnå referansetilstanden for biologisk mangfol mens det utenfor områder med strengt vern av biologisk mangfold ikke vil være en slik målsetning. Totalt areal infrastruktur. Andel nedbygd av infrastruktur.

Fagstoff: Vi snakker ofte om naturlandskap som uberørt natur, selv om det er svært sjelden at naturen ikke er påvirket av mennesker.

Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Av hele landarealet er knapt jordbruksareal, er uproduktive områder og er produktiv skogsmark. Best mulig utnytting av de norske arealressursene.

SIMULERINGER AV VIRKEMIDDELSYSTEM FOR AREALBRUK OG.