Vern av norsk natur

Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for. At Norge har mye vill natur er en myte.

Gjennom det siste hundreåret er den inngrepsfrie naturen redusert til omlag prosent av landets areal. Hva er verdien av urørt natur ?

Ingen vet helt sikkert hvor mange forskjellige former for liv vi har i dette landet. Denne rikdommen er ingen selvfølge. Regjeringen og Stortinget legger rammene for vern av natur i Norge. Ansvar for gjennomføring av vernearbeidet ligger hos Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard.

Disse instansene arbeider med utgangspunkt i naturmangfoldloven og Svalbardmiljøloven. Tema som berøres spenner fra naturvernets verdigrunnlag og historie til dagens utfordringer med praktisk verne – og forvaltningsarbeide i offentlig og privat sektor. I emnet inngår en rekke spesialforelesninger ved innbudte forelesere.

Dagens forvaltning av skog diskuteres inngående. Læringsutbytte: En kandidat med fullført . Gjennom vern av områder kan sårbar natur og sjeldne naturtyper bli bevart for ettertida. Målet er at verneområdene skal sikre et representativt utvalg av norsk natur fra hav til fjell. I dag er fjellområdene godt dekket, spesielt gjennom opprettelse av nasjonalparker.

Fjorder og kystnatur og produktive skogarealer er langt . Naturmangfoldsloven eller Lov om bevaring av natur , landskap og biologisk mangfold er en norsk lov som gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Den ble godkjent i statsråd 3. Dens kanskje viktigste oppgave er å stanse tapet av . WWF jobber for å etablere et nettverk av marine verneområder, som inkluderer alle typer norsk marin natur. Bærekraftig og representativt vern. Vernede områder representerer det ypperste av den norske naturarven og krever langsiktig bærekraftig forvaltning med klare miljømål og faglig forankring. Stortinget har bestemt at et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner.

Dette er en målsetning som Norge også har forpliktet seg til internasjonalt. I den nye evalueringen har forskere fra Norsk institutt for naturforskning sett på om målsetningen er nådd. To av tre spurte mener Norge bør verne mer av naturen , viser en undersøkelse som Sentio har gjennomført for avisen Nationen.

Når og hvordan kan natur både bevares og utnyttes og hva er klok bruk av en ressurs? Vi studerer vern og bruk av naturressurser i et bredt samfunnsperspektiv. Naturens tålegrenser varierer med naturtyper , arter, og menneskelig aktivitet og interesser, og må sees i sammenheng med hva samfunnet prioriterer i ulike . Det mener forskere fra Norsk institutt for naturforskning som har vurdert den norske vernepraksisen. Forskerne slår fast at vi ligger godt an hvis vi kun ser på vernet areal.

Samtidig sier de at vernet ikke er fullt ut er representativt for de verdiene vi har i norsk natur , slik at vi må supplere med ytterligere vern , . Programmets hovedmål er å bidra til at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir viktige ressurser i samfunnsutviklingen. Snart legger regjeringen også frem en ny lov som skal sikre mangfoldet i norsk natur for ettertiden. Det blir en helhetlig lov om bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. DNT arbeider for både bruk og vern av norsk natur. Naturvern og en arealforvaltning som ivaretar viktige natur, friluftslivs- og landskapsverdier er en forutsetning for et aktivt og allsidig friluftsliv.

Enkel og naturvennlig bruk vil samtidig bidra til gode naturopplevelser og naturforståelse. Aastum i Vern Naturarven om vindkraftutbygging langs kysten. Undeland spør retorisk: Kan Vern naturarven gi en konkret liste over arter med bevislig tilbakegang på grunn av vindmøller? Energi- og miljøkomitéen på Stortinget svarer presist . Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5. Gampedalen og Hvalpåsen i Buskerud.

Forskere anbefaler at ti prosent av den produktive norsk skogen må vernes for å stoppe det store tapet av. Vi mener at Sp ikke viser nok vilje til å satse på kunnskap om naturmangfold og hvilke verdier som ligger i norsk natur. De fokuserer nesten bare på bruk som det beste vernet og et forvalteransvar som skal følge et generasjonsperspektiv, men det mener vi er for svakt, sier Christian Steel.

Vi må vite hva vi har av verdier for.